Lieder
- Anton upp de Schlippe
- Bummele, bammele
- Dat Rheeße Potpurri
- Denn Bur
- De Kreie
- Frau gaot nao´n Schorsteen
- Ik hadd ens ne Frejer
- Klumpenleed
- Mak doch nich son sur
  Gesicht
- Mine Heimat
- Morgens achtert
  Bucksboomstruecksken
- Under eenen Hot
- Wi hebbt son groten Dost
- Wei häbt ken Arbeit
- Westfaolenleed
 
Kirchliche Lieder
 
- Sünte Martins Vöggelken