Jans hat god Veh


Dor häw äm ducht, de bünt wall wertvoll vör de Zucht.
Sien Frau meent, dann brägg ne Bulle her, Jans sägg :
„ Nä, nä, dat bruckt nich mehr. Dat geht modern,
dat sass wall sehn,dat mäk de Tierarzt ganz alleen.
„ Wa"t, sägg de Frau, "up keenen Fall kümp mi sunn Veh
in unsen Stall, de Köje willt, denks du
viellicht mät’n Tierarzt sein verdreiht Gesicht ?"