Pingsterbrut


Pingsterbrut is up`estaohn,
Se wöll wall gern no Bedde gaohn.
Een Ei, dat schad öhr net,
Twee Eier, dat batt`noch net,
Fiefentwintig an eenen Diß,
Dann wet de Brut, wat sorgen is.

Flöten und Huppen aus Weidenhols.
Sapp, Sapp= Piepholt,
Wanner büs du riepe?
In den Mai, in den Mai,
wann de Vögelkes Eier leggt.