Libettken will traun


klein Libettken geht no de Schole hän,
se käck so düster drin.
"Wat is mätt di, klein Libettken?"
so frög de Lehrerin.
"Ach Fräulein", sägg de kleine Deern,
"bi di geht umwies to.
du lärs dat dumme schriewen mi,
ick will nich up Büro,
un ock dat räken batt mi niks,
ick will doch Hochtied fiern
un Opa häw mi gistern säggt" :
"dann bruks du bloß de Köcke lärn."