Gebet vor dem Essen!Domols up de Hochtitt van Kanaan,
wo ok Jesus un Maria inne laden wassen met allemann.
Plesierige Löh moch Jesus domos all gerne lien,
dorüm mek he utt einfach Water ok leckeren Wien.
Un dormet wey hier ok
net op denn Drögen kommt te sitten,
lot uns ok de Beiden bitten.
Lew Maria Moder bitt dinnen Sohn,
dat he sinn Segen göw.
Mor nich blöß öwer ditt Ähten un Drinken,
näh uk öwer datt Geburtsdagskind öhr Läwen lang.