Gebet nach dem Essen!Herrgott watt büss dou god, du göws uns nich bloß Water un Brot,
du göws uns ok noch Kartuffeln un Fleß,
un ok noch Papp un Gemöß.
Wey dankt no denn Kok un de Hölpers
un de Inschütters van Wien un Bier.
Un no wünsch ik ou alle völl Plesier.