Denn WhiskyfreundDenn Reisebus steht links parkeert
weil man in London links verkehrt.
Up´t Nummerbord steht B O R,
wo bünt de Löe, wo kommt se her?

Kiek an, doar kommt se an´ escheert
man schennt herüm und lamenteert.
Dann Grund, woarüm se giftig bünt,
üm dat se keene Pinte find´t.

Frühschoppenstimmung, jung gewönnt
bünt Dinger, de hier nümmes kennt.
In London is et leider so:
bes middags bünt de Kneipen too.

Doar steht ´ne Bank, doarup ´nen Mann
twee Kerls suust loss, se stoot em an:
"Du, Whiskyfreund, wo giwwt hier Bier,
uns dücht, Du kenns denn Rummel hier."

Mariechen, de lück englisch kann,
de sall no käuern mit denn Mann
un wiesen em ´ne löage Flässe,
villicht erweckt se sien Interesse.

Mariechen knickst, spröck sehr korrekt
in Oxford - Rheesen Dialekt.
Bröer Hermann brüllt: Probeert met Platt
villicht versteht denn Döeskopp dat!"

Denn Whiskyfreund steht langsam up,
bekick sick schwiegend düssen Club,
dann segg he: "Wat ick höer´und seh´ ,
bünt Ihr van Vardingholt of Rhee?.

Ick sölws komm ook van´n Continent-
-uut Burlo, dat Ih alle kennt.
Blameert uns nich, makt bäeter so
de Ogen loss, de Muule too!"

So geschehen in London, Bakerstreet

Fritz Smirek, Burlo