Denn Gästenbidder!


Goden Tag int Quatier, denn Gästenbidder is hier,
Ej hebbt et doch sicher all vernommen,
dat he woll kommen,
Nu is he hier mit sin Pläsier,
ick sett min Hödeken aff,
un sett et up denn Staff,
Ick soll ouh seggen ditt und datt,
un wett garnich mehr watt,
Ick soll ouh nögen hier und door,
un wett garnich mehr wohr,
ick hadde mey alles in de Hand geschräwwen
doch de Fraulöh de hebbt mey alles udefräwen,
Dag und datum is mey vergäten,
un de Müse hebbt mey en Kalender obbefräten,
tüssenin keue ey mey ene inschenken,
dann kann icke währ bäter denken.

Hey watt bün icke doch bley,
no föllt et mey wehr bey.
................... As Brüdigam
.................. As Brutt
de schickt mey as döstigen Gästenbidder harutt,
Ick soll uh inladen to de Hochtitt an en...
makt u fin aber nich te fin,
De Brutslöh wolln gerne de finsten sin.

Üm...........Ühr is de Titt all dor,
datt de Bruttslöh kommt vörn Traualtor,
Wey goht öhr all integgen,
und wünscht öhr Glück un Segen,
komm ej dann bey.......................an,
fang wey drecks mett ne Kloren an,
dann giwwet Koffi mett en Klünteken,
datt soll ouh schmölten int Mündeken,
Jetzt is etall bolde an de Titt,
datt et Owendeten giff,
erst gifft ne Suppe van ne olde Koh,
de schmeck es dorto.
En Stück van drögen Schinken,
dann könn ej beter un mehr drinken,
un datt datt Äten döt got verträgen,
mütt ej datt danzen nich verlärn.
Ej mütt hüppen und springen,
datt ej könnt datt Hemd utfringen,
Ej heppt et doch sicher alle wall verstohn,
ick mutt no en Hüsken widdergohn,
En Schleifken an en Stock,
wass früher un vandage noch en gesetzlich Gebot,
en Drinkgeld inne Tasse,
datt kümp denn Gästebidder got tepasse.