Denn Gästenbidder


Goden Dag int Quartier! De Gästebidder is wär hier.
Hadden ej et al vernommen, dat de wull kommen?
Hier sett ick mienen Stock un nemm mien Käppken aff.
Ick söll au seggen, dat...un wet net wat.
Ick söll au seggen daor....Un wet net waor.
Ick haddet mej noch upn Stock eschräwen,
Daor häw ickt met de Mau afräwen.
Dag un Datum is mej vergäten,
de Müse häbt mej den Kalender upefräten.
No wick mej es besinnen, ick mögt noch sinnen.
Bernd äs Brüdigam, Else äs Brut.
de schickt mej äs Gästebidder ut.
Ick söll toßen Wäcke, Dinsdag un Sunsdag, to rechter Tied,
au inladen to öhre Hochtied, allemaole, klein un grot,
jung un old, so as ej goaht, sölws dat kleinste Kind,
wat sick in de Weege find. Makt au daorto recht fien,
maor ok net all te fien,
Brut un Brüdigam willt gern de fiensten sien.
Komm ej up de Brutlacht an, giff et glicks ne Klaoren dann.
Dann gifft Koffie metn Klünteken, dat giffn söt Mündeken.
Dorbei ne Botteram met Schinken, do könn ej god up drinken.
En Piepken met Tabak schmökt jeder nao sienen Geschmack.
Dann göwt wej uns up de Föte un gaoht de Brutslöh in de Möte.
Fähnken un Musik vörut, so gaoht Brüdigam un Brut
un denn ganzen Tropp up de Däl herop.
De Aollers van den Brüdigam führt de Brut an öhren nejen Herd.
Dann wünßen wej de Brutslöh Sägen un en lang Läwen.
Met de tied sodann fünk dat Middagäten an.
Suppe, Fleeß, Gemös un Schinken, un dorbei giff et wat te drinken,
N'Stück vann gebraoden Kalf, Is't ken heel, so ist doch half,
Prumen un Rosinen, do sall net de Mund nao schrienen,
Puddink un Leckerij, alles gifft dorbei, as Proppen n' stück Stuten,
Daor will wej de Maoltied met besluten. De jungen Gäste
vör allen dingen willt ganz gerne danßen un springen.
Tien Musikanten un tien Tunnen Bier, dat giff en wahn Pläsier.
Wenn dat danßen net met will dohn, kann hen Karten gaohn.
De aollen Wiewer, dat muck noch seggen,
de will ick ok gerne n' Söten breggen.
Un Neeomidags to Vespertied gifft Koffie met Botteram, nao aptit.
Un aowens Erdäppel met Braoden,
dat't sick jeder kann smaken laoten.
Van morgens bis to't nao Hus hengaohn
will ick sicher mien beste dohn.
Ok den twedden Dag, dor staok vör in, sallt wäsen
datt net bäter wäsen künn. Häw ej mej no recht verstaohn?
Dat ej te rechten Tied könnt gaohn?
Sünß möcht net mer so trechte staohn.
Bannt an Hot dat geht net got.
Maor n' got Drinkgeld in de Hand,
dao is den Gästebidder met kontant.