De SilberhochtiedNo 25 Johr, dat is jeden klor,
dor steht de Silberhochtied vör de Dörr,
un löpp oh nich alles glatt,
dann prott wey es ne Mule voll Platt, dat batt.

Desse Tied de mäk völle kapott,
denn eenen will hü denn andern will hott.
Un lööp uns dann äs alles int Rad
dann loot uns proten ne Mule voll Platt, dat batt.

Häbt ey oue Kinder groot,
weet ey nich immer wat se doht,
un paßt ou äs nich dütt off dat,
dann prot met öhr ne Mule voll platt, dat batt.

Häng es emool ouen Hussegen scheef
dann betreckt oj nett sofort met´n groten Schleef.
Et is bäter, man vergätt enfach dütt off dat
un prot metenander ne Mule voll Platt, dat batt.

Es oy met den Noober nich so alles recht,
gooht nich hen un makt um bej´n andern schlecht,
överleggt oy erst selver dütt off dat,
goht nao üm un gönn üm ne Mule voll Platt, dat batt.

Un häbt ey äs Sorgen un gar kinnen Mut
un süht et ganz bedenklich ut.
Drückt oy dann hier un dor et watt,
prot oy ut met ne Mule voll Platt, dat batt.

Un häbt ey int Läwen Glück un et geht oy good,
kennt kinne Sorgen üm ou täglich Brot,
un könnt ey vör Öwermot äs utn Troatt
dann hörtes op ne vernünftige Mule voll Platt, dat batt.

Wenn´t ou es schlecht geht, so schlecht es mor kann,
dat ou de andern all schäl kikt an,
un bönt oue Backen van Tröne ganz matt,
kömp dann eene un tröstet ou met ne Mule voll Platt, dat batt.

Dat Maria no 25 Johr nich mehr löpp so drapp,
darför häbt wey metgebrocht det Blatt,
wey hopptet hölp ou widder op ouen Patt
un sons nehmt ne Mule voll Platt, dat batt.

Stoht ey dann ess enmol vör de Hemmelsdöör,
un Petrus den hölt strenge Wache daaför.
Geföllt üm an ou dann nich dütt of nich datt,
dann roopt um ganz laut to ne Mule voll Platt, dat batt.